Verlofaanvraag

Regels voor het aanvragen van extra verlof

De Nederlandse overheid heeft in de Leerplichtwet vastgesteld dat ieder kind naar school moet. In die wet staat ook dat het de taak van de ouders is ervoor te zorgen dat hun kind iedere dag naar school gaat. Een leerling mag dus nooit zomaar van school wegblijven. Vanaf 5 jaar is uw kind leerplichtig. Het moet dan elke schooldag aanwezig zijn. Toch kan het gebeuren dat er omstandigheden zijn, die zo zwaar wegen, dat u uw kind buiten de schoolvakanties om, een dag van school wilt houden. Voor dit zogenoemde 'extra verlof' zijn regels opgesteld.
Voor vakantiedoeleinden mag volgens de Leerplichtwet slechts in één geval buiten de officiële vakanties vrij worden gegeven. Dit is, wanneer door de specifieke aard van het beroep van één van de ouders, het gezin niet ten minste twee weken in een schoolvakantie met vakantie kan. In dat geval mag er eenmaal per jaar, ten hoogste 10 dagen vrij worden gegeven door de directeur van de school. Maar deze dagen mogen niet in de eerste twee lesweken van het schooljaar vallen. Bij specifieke aard van het beroep dient gedacht te worden aan seizoensgebonden werkzaamheden, respectievelijk werkzaamheden in bedrijfstakken die een piekdrukte kennen, waardoor het voor het gezin feitelijk onmogelijk is om in die periode een vakantie op te nemen.

Scholen mogen dus géén extra verlof geven voor:
- goedkopere vakanties buiten het seizoen
- het ophalen van familie
- meereizen met anderen
- soortgelijke redenen

Scholen mogen wel extra verlof toekennen voor:
- verhuizing van het gezin: maximaal één dag verlof
- het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwant tot en met de 3e graad:
   * in Nederland maximaal 2 schooldagen indien er ver gereisd moet worden,
      anders maximaal 1 dag. Bij een huwelijk in het buitenland maximaal 5
      schooldagen.
- bij 12 1/2 , 25, 40 of 50-jarig huwelijksfeest en ambtsjubilea van ouders(s)/
  verzorger(s) of grootouders. Binnen Rotterdam één dag verlof, buiten Rotterdam
  twee dagen verlof. In het buitenland maximaal 5 dagen verlof. De woonplaats van
  de jubilaris(sen) bepaalt hoeveel dagen verlof er maximaal gegeven mogen
  worden. De datum van de gebeurtenis bepaalt de dag(en) waarvoor het verlof
  toegekend mag worden.
- bij gezinsuitbreiding maximaal één dag verlof
- bij ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van bloed- of
  aanverwant tot en met de derde graad: maximaal 10 dagen.
- bij overlijden van bloed- of aanverwant:
   * in de 1e graad (ouders) maximaal 5 schooldagen
   * in de 2e graad (broers, zussen, grootouders) maximaal 2 schooldagen
   * in de 3e en 4e graad (ooms, tante, neven, nichten) maximaal 1 schooldag

Aanvragen van extra verlof

Aanvragen voor extra verlof tot en met 10 dagen, dient u schriftelijk in bij de schooldirecteur met het daartoe bestemde formulier. U kunt dit formulier bij de directie ophalen. U dient het verzoek (zover als mogelijk) tenminste 8 weken van te voren in te dienen. Binnen 6 weken na het indienen krijgt u een bericht.

Aanvragen voor 11 dagen of meer extra verlof, verlopen via de leerplichtambtenaar. Daarvoor bestaat een apart formulier dat u kunt downloaden via de website van de gemeente Rotterdam.