Medezeggenschapsraad

Goed onderwijs betekent onderwijs waar leerlingen, ouders, personeel, bestuur en management achter staan. Ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid. Om dat vorm te geven is medezeggenschap een belangrijk instrument. Door mee te denken en mee te beslissen over wat er op je eigen school en binnen jouw bestuur gebeurt, draag je bij aan een goed onderwijsklimaat.

In de praktijk

De MR adviseert, controleert en denkt mee vanuit de belangen van ouders en leerkrachten om een leerzame, plezierige, werkzame en veilige plek voor kinderen en leerkrachten te creëren en te behouden. Dit doen we door:

  • de (beleids-) voorstellen van de directie te beoordelen en gebruik te maken van ons advies-, instemmings-, informatie- en initiatiefrecht.
  • actief met onze achterban te communiceren over belangrijke ontwikkelingen die het onderwijs op de Horizon beïnvloeden.
  • een bijdrage te leveren op lokaal niveau en in de GMR.

Centraal staat daarbij hoe we vanuit de MR kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen tot zelfstandige personen die verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen voor zichzelf, hun omgeving en de samenleving.

Even voorstellen

In de MR hebben drie gekozen ouders en drie leerkrachten zitting. De volgende personen hebben het dit schooljaar zitting in de MR:
- namens leerkrachten: Melanie Klein, Vera van der Sman en Maria Berg-Tunnisen
- namens ouders: Mandy van Leeuwen-Hartman, Wendy Pot en Martin den Uijl.
Naast persoonlijk contact kun je de MR ook via e-mail bereiken:
mr@de-horizon.net.Vergaderingen

De MR vergadert ongeveer vijf maal per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar, voor zover er geen vertrouwelijke zaken op de agenda staan, en starten om 18.30 uur op school. De vergaderdata staan onderaan deze pagina. Voor vragen of meer informatie kun je een e-mail sturen naar mr@de-horizon.net.

Betrokkenheid ouders belangrijk!

Wat in ieder geval belangrijk is, is betrokkenheid bij de school, ook al zit je niet zelf in de MR. Het blijft belangrijk om de MR te voeden met ideeën, zorgen die je hebt, dingen die volgens jou eigenlijk veranderd zouden moeten worden.
Wij hopen dan ook dat ouders en/of verzorgers feedback zullen geven of zaken gaan inbrengen. Een goede MR kan niet zonder achterban!

Ieder jaar maakt de MR een jaarverslag. Hierin staan de belangrijkste zaken die in dat jaar besproken zijn in de MR. Hieronder treft u het verslag van het schooljaar 2023-2023 aan.

MR jaarverslag 2022-2023